Algemene ledenvergadering 28 mei 2019

Het bestuur van AV’34 nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn bij de Algemene ledenvergadering op dinsdag 28 mei om 20:30 in het Clubhuis. De (concept) agenda voor het overleg ziet er als volgt uit:

 

  1. Opening
  2. Mededelingen & ingekomen stukken
  3. Notulen ledenvergadering van 28 november 2018
  4. Jaarrekening en Balans 2018
  5. Verslag Kascommissie, benoeming nieuwe kascommissie
  6. Verkiezing van bestuursleden

Aftredend, niet herkiesbaar:         Rob van Emst (penningmeester)

Vacatures:                                 voorzitter

                                                 Penningmeester     

  1.  Jubilarissen + prijzen
  2.  Rondvraag
  3.  Samen napraten met een hapje en een drankje

   Stukken vanaf 14 mei te verkrijgen in het clubhuis of digitaal bij het secretariaat

 

 

Zoals uit de agenda blijkt is er nog steeds behoefte aan versterking van het bestuur. We zijn met name opzoek naar een voorzitter (deze wordt nu op interim-basis ingevuld) en een penningmeester (aftredend en niet herkiesbaar).

Mocht u belangstelling hebben voor één van deze functies of u kent geschikte kandidaten, wilt u dit dan laten weten bij één van de bestuursleden.

Nieuws overzicht