Algemene ledenvergadering - 30 nov 2020

Hierbij nodigen we u uit voor een Algemene Ledenvergadering. Omdat we door de beperkingen rondom Corona helaas niet bijeen kunnen komen in het clubhuis, nodigen wij u uit voor het digitaal bijwonen van de algemene ledenvergadering op maandag, 30 november 2020, 20 uur.  Aangezien we de vergadering digitaal houden, is de agenda beperkt.

AGENDA:

 

1. Opening
2. Mededelingen & ingekomen stukken
3. Notulen ledenvergadering van 26 november 2019
4. “Rondje langs de velden”
5. Financiën:
         - Jaarrekening en Balans 2019
         - Begroting 2021
         - Contributievoorstel 2021
6. Verslag Kascommissie, benoeming nieuwe kascommissie
7. Verkiezing van bestuursleden
         - Aftredend, niet herkiesbaar:        Erik Westra(secretaris)
         - Voorstel toetredend:                   Jacqueline Castricum (Nordic Walk)
                                                               René Hondelink (WOC)
8. Ingekomen vragen
9. Afsluiting

De huidige kascommissie heeft verslag kunnen doen van de financiën over het jaar 2019. We zoeken hiervoor ook weer nieuwe commissieleden voor het volgend boekjaar. Om de benoeming van de nieuwe kascommissie goed te laten verlopen stellen we het op prijs als u zich kandidaat stelt vooraf aan de vergadering.

Graag willen we u vragen om aan te geven of u bij de vergadering aanwezig bent. Dit kan op het e-mailadres alv2020@av34.nl.
Een week voor de vergadering zullen we de informatie sturen om aan de vergadering deel te kunnen nemen.

Nieuws Overzicht