Algemene Ledenvergadering - wo 26 mei 2021

Hierbij nodigen we u uit voor een Algemene Ledenvergadering. Omdat we door de beperkingen rondom Corona helaas niet bijeen kunnen komen in het clubhuis, nodigen wij u uit voor het digitaal bijwonen van de algemene ledenvergadering op woensdag, 26 mei 2021, 20:00 uur

Hieronder kunt u de agenda lezen.

Agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen & ingekomen stukken
  3. Corona update
  4. Notulen ledenvergadering van 30 november 2020
  5. Jaarrekening en Balans 2020
  6. Verslag Kascommissie, benoeming nieuwe kascommissie
  7. Bestuurssamenstelling
  8. Jubilarissen/ sporters / vrijwilligers
  9. Ingekomen vragen / rondvraag
  10. Afsluiting

De stukken voor de vergadering en de link om digitaal deel te nemen aan de vergadering zijn per e-mail naar de leden verzonden. Als u de mail niet ontvangen hebt, kunt u een mail sturen naar secretariaat@av34.nl.

Nieuws Overzicht