nieuwbouw

Algemeen

Op dit deel van de website worden de plannen en de voortgang van de nieuwe baan toegelicht. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zal dit ook hier weergegeven worden.

 

Geschiedenis van de baan

In 1990 werd de huidige kunststof atletiekbaan officieel in gebruik genomen. Daarmee kwam een definitief einde aan de door de tijd ingehaalde sintelbaan. De ingebruikname van de nieuwe baan heeft veel positieve gevolgen voor AV’34 gehad. Het prestatieniveau van AV’34-ers steeg naar nationaal en internationaal niveau. Tevens werden op de baan enkele Nederlandse kampioenschappen georganiseerd.

De volledige financiering van de baan was voor AV’34 niet mogelijk; naast een financiële bijdrage van AV’34 heeft de gemeente ook een substantieel deel van de investering voor haar rekening genomen.

Voor het beheer van de baan werd de Stichting Kunststof Atletiekbaan Apeldoorn (SKAA) opgericht. Vanuit deze stichting is in samenwerking met AV’34 het onderhoud en vernieuwingen van technische onderdelen gerealiseerd. In 2005 is, na 15 jaar gebruik, de toplaag vernieuwd. Nu 10 jaar later, 25 jaar na aanleg, is totale vernieuwing van de baan noodzakelijk.

Huidige toestand van de baan

Begin van dit jaar is de baan gekeurd door de Atletiekunie en de bevindingen zijn vastgelegd in een inspectierapport. Uit dit rapport komt naar voren dat:

  • De rondbaan en de sprintbanen op het ‘randje’ zitten ten aanzien van wedstrijdgeschiktheid en veiligheid. Er is aanzienlijke slijtage geconstateerd en op diverse plaatsen laat de bovenste toplaag van het kunststof los. De belijning op een gedeelte van de baan is nog net voldoende; in de bocht na de finish onvoldoende. Rekening houdend met de renovatieplannen van de baan in 2017, wordt aangeven dat de huidige toestand van de baan nog tot 2017 geaccepteerd wordt;
  • De faciliteiten voor het verspringen, hinkstapspringen, hoogspringen, polsstokhoogspringen, discuswerpen/kogelslingeren en speerwerpen zijn niet meer wedstrijdgeschikt en voldoen ook niet aan de gestelde veiligheidseisen.

Op basis van deze bevindingen is vastgesteld dat de baan niet meer geschikt is voor competitie of grotere wedstrijden en echt op zijn einde loopt.

Plannen voor nieuwe baan

Vorig jaar is al gestart met de planvorming voor een nieuwe baan, onder andere met de Brainstormsessie “Mijn ideale atletiekclub”. Mede op basis van deze input is de Accommodatie commissie verder gegaan met de uitwerking van de nieuwe baan. Hierbij wordt ze ondersteund door een adviseur, die ook werkzaam is voor de Atletiekunie en veel ervaring op dit gebied heeft.

Dit heeft geresulteerd in een ontwerp voor een nieuwe baan, waarbij rekening gehouden is met de punten:

  • veiligheid gebruikers
  • belasting van de baan door de toename van atleten van de verschillende / meerdere gebruikersgroepen
  • het kunnen houden van grotere evenementen/wedstrijden.

Bij het ontwerp van de baan is uitgegaan van een modulaire aanpak, waarbij als vertrekpunt wordt uitgegaan van 8 banen rond, 2 extra sprintbanen aan beide zijden, vervanging of aanpassing van technische installaties, nieuwe verlichting, nieuwe opbergruimte en een inloopbaan rondom de baan. Deze uitvoering leidt tot onderstaand onderwerp.

Op basis van dit ontwerp is ook een globale kostenraming opgesteld.

Waar zijn we nu mee bezig?

Afgelopen periode zijn er gesprekken gevoerd met de Gemeente Apeldoorn. Doel van deze gesprekken is om de Gemeente goed te informeren over de ontwikkelingen/noodzaak van een nieuwe baan en om gezamenlijk te kijken hoe we de financiering van de baan rond krijgen. Bij deze gesprekken wordt ook het maatschappelijk belang van het hebben van een goede sportaccommodatie benadrukt; immers naast AV’34 maken ook veel anderen gebruik van de baan.
Daarnaast worden er komende periode bezoeken gebracht aan Atletiekverenigingen die recent een nieuwe baan aangelegd hebben, met als doel om hun ervaringen mee te nemen bij de realisatie van onze nieuwe baan.

Planning komende periode

Momenteel wordt gewerkt aan een notitie voor de gemeente, waarin dieper ingegaan wordt op het belang van de baan, de gehanteerde uitgangspunten en financiële mogelijkheden van AV’34. Op basis van deze notitie hopen we dat de Gemeente Apeldoorn voldoende informatie heeft om in haar plannen voor komende periode ook een financiële bijdrage voor nieuwe baan op te nemen.

In komende Algemene Ledenvergadering van AV’34 worden ook de plannen ten aanzien van de nieuwe baan nader toegelicht en zal toestemming gevraagd worden aan de ledenvergadering om de noodzakelijke vervolgstappen ten aanzien van de nieuwe baan te kunnen zetten.

 

Update 1 november 2016

De afgelopen periode zijn er veel activiteiten verricht op een tweetal fronten, te weten:

  • Overleg met gemeente over de financiering van de baan;
  • Verder uitwerking van de plannen voor de baan en voorbereidingen voor aanbesteding.

Ook is er begin november een nieuwe tekening gemaakt van de beoogde situatie.

 

Overleg met de gemeente

Er is voor de gemeente een notitie opgesteld, waarin ingegaan wordt op belang van de baan voor Apeldoorn en AV’34. Bij het opstellen van deze notitie heeft nauw overleg plaatsgevonden met de Sportraad van Apeldoorn. Deze notitie is ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders. Op basis van deze notitie  is een aantal gesprekken gevoerd met wethouder Nathan Stukker, die sport in zijn portefeuille heeft.

De notitie en de gesprekken met de gemeente hebben er toe geleid dat de gemeente Apeldoorn in haar begroting voor 2017 een bedrag van € 900.000 heeft opgenomen als renteloze lening aan AV’34 en een bedrag van maximaal € 800.000 als investeringsbijdrage. Deze begroting moet nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. De besluitvorming hierover vindt plaats in november 2016.

AV’34 heeft ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid van de inspraakavond voor de meerjarenbegroting, waarbij de raadsleden zijn uitgenodigd om bij AV’34 te komen kijken en zelf een goed beeld te krijgen van de huidige toestand van de baan. Op dinsdag 1 november hebben 7 raadsleden gebruik gemaakt van deze uitnodiging en hebben onder begeleiding van de commissie een uitgebreide rondleiding over baan gekregen.

 

Verdere uitwerking van de plannen

In de ledenvergadering van dit voorjaar is een concept ontwerp van de baan gepresenteerd. Afgelopen periode is dit concept verder uitgewerkt in samenwerking met  Siebenga Adviesbureau.

Na vaststelling van dit concept wordt een aantal geselecteerde bedrijven gevraagd om offerte uit te brengen voor de aanleg. Dit proces moet dan nog dit jaar leiden tot de keuze van de aannemer die het werk mag gaan uitvoeren. Daarnaast wordt nog gewerkt aan het tekenen van een nieuw te bouwen bergruimte aan de zijde van de Sportlaan.

De verenigingsleden komen echter ook nog aan het woord! De statuten van onze vereniging eisen dat voor het aangaan van geldleningen en het doen van investeringen de instemming van de ledenvergadering nodig is. Dat zal dan ook nog gebeuren voordat de definitieve beslissing valt.

 Maar er moet nog meer gebeuren voordat “de schop de grond in kan”. Een groot deel van de atletiekbaan ligt in gebied dat een “monumentale archeologische waarde” heeft. Die waarde zit in de grond onder de baan. Vele zullen aan de buitenkant van het hekwerk om ons complex het heuveltje kennen met een houten hek er omheen. Dit is een rijksmonument en bestaat uit ijzerslakken als een afvalprodukt van de ijzerproduktie, die meer dan 1.000 jaar geleden in dit gebied plaatsvond. Maar dit archeologische gebied gaat dus verder dan alleen dat heuveltje buiten ons hek.

Tot zover een klein stukje geschiedenis die echter wel van invloed is op de aanleg van onze nieuwe atletiekbaan. Want voordat we echt bezig kunnen, moeten we een vergunning van de rijksoverheid hebben. Met de procedure voor het krijgen van die vergunning zijn we nu volop bezig.

 Tijd voor stilzitten is er niet echt. Verdere activiteiten waaraan wordt gewerkt is het voorbereiden van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de aanleg, het zoeken van alternatieve accommodatie om tijdens de werkzaamheden toch nog trainingsgelegenheid te hebben en het bezien van werkzaamheden die we in eigen beheer kunnen doen en dus kostenbesparend werken.

Dit is de stand van zaken van het moment. Zodra er meer bekend is, passen we de informatie aan.

 update 7 februari 2017

Afgelopen december is de firma CSC geselecteerd als de aannemer die de renovatie op zich mag gaan nemen. Inmiddels zijn er al twee gesprekken met deze firma geweest om de renovatie verder uit te werken. De samenwerking met de firma CSC verloopt goed.

Zij zoeken vooral naar mogelijkheden om extra opties aan de renovatie toe te voegen. Tot nu toe zijn al onze extra wensen gehonoreerd, zonder dat dit ten koste gaat van het originele Pakket van Eisen en financiële kader.

Het archeologisch onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden en de uitkomst daarvan is dat er niet dieper dan 40 cm in de grond gegraven mag worden, zonder dat er nader archeologisch onderzoek moet plaatsvinden.

Er wordt nu gekeken naar de (on)mogelijkheden die dit oplevert. Op een aantal plekken wordt er dieper de grond in gegaan en dat betekent dat er daar in ieder geval extra onderzoek gedaan zal worden. De optie om de hele baan 10 of 20 cm op te hogen wordt ook bekeken. Er hoeft er niet zo diep in de grond gegraven te worden, maar daar zit wel een behoorlijk kostenplaatje aan.

Naast een omgevingsvergunning is er ook een monumentenvergunning nodig. Deze trajecten voor beide vergunningen zijn in gang gezet en zullen naar verwachting eind februari ingediend worden. Het raadsbesluit over de financiering van de baan wordt waarschijnlijk in april genomen.

Zowel bij het aanvragen van de vergunningen als de voorbereiding van het raadsbesluit, wordt nauw samengewerkt met de ambtenaren van de gemeente. Zij helpen en steunen AV’34 daar waar mogelijk. De samenwerking met de gemeente is zeer constructief ls. Als alles volgens plan verloopt, kan er mogelijk begin mei begonnen worden met de renovatie.

Verzamel pagina overzicht