Privacy beleid

AV34 verwerkt persoonsgegevens. AV34 is hier transparant over. In dit privacy beleid geven wij antwoord op de vragen over de verwerking van persoonsgegevens door AV34.  

Voor welk doel verwerkt AV34 persoonsgegevens? 

AV34 verwerkt persoonsgegevens voor:

 • Communiceren over vereniging zaken
 • Beantwoorden van jouw vragen
 • Uitnodigen voor evenementen, vergaderingen of activiteiten
 • Administratieve processen rondom contributie
 • Inschrijven bij de Atletiekunie
 • Inschrijven voor wedstrijden
 • Aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • Toesturen van  nieuwsbrieven 

Mocht je geen nieuwsbrieven willen ontvangen, dan kun je dit aangeven bij je persoonsgegevens via de website.  

Wat zijn persoonsgegevens? 

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres, e-mailadres en telefoonnummer. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is AV34 gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving vastgelegd in de AVG.  

Van wie verwerkt AV34 persoonsgegevens? 

AV34 verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • Leden van AV34
 • Vrijwilligers
 • Personen die interesse tonen in een lidmaatschap
 • Personen die ooit een lidmaatschap hebben gehad
 • Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad  

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens? 

Diverse disciplines binnen AV’34 verwerken persoonsgegevens in het verenigingspakket, aangeboden door AllUnited. AllUnited heeft voor de verwerking en beveiliging  hiervoor een verwerkersovereenkomst opgenomen in hun algemene voorwaarden

AV34 blijft ten aller tijde verantwoordelijk voor jouw gegevens.  

Verwerkt AV’34 ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

AV34 verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens als dat moet op basis van de wet. Dit doen we met jouw toestemming of als je dat AV34 vraagt. Wanneer AV34 naar bijzondere gegevens vraagt, verwerken wij deze gegevens als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan gezondheidsinformatie die je bij aanmelding belangrijk is voor AV34.  

Hoe gaat AV’34 met mijn persoonsgegevens om? 

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn gevraagd.

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk gevraagd waren? Dan doen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Je kunt uiteraard zelf bij je persoonsgegevens. Door in te loggen via de website kun je alle gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschap of relatie met AV34, terug vinden en bewerken. Je persoonsgegevens kunnen alleen worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Deze medewerkers hebben ook een geheimhoudingsverklaring getekend.  

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot mijn gegevens?

 Volgens de AVG heb je de volgende rechten:

 • Recht om in te zien
 • Recht om te wijzigen
 • Recht om vergeten te worden
 • Recht om gegevens over te dragen
 • Recht op informatie 

 AV34 is verplicht deze verzoeken binnen 4 weken in te willigen. 

 Foto’s en Video’s 

Tijdens wedstrijden en evenementen worden foto’s en video’s gemaakt die voor illustratie gebruikt kunnen worden bij verslagen op de website, social media of nieuwsbrieven. Deze opnames vallen onder persoonsgegevens. Als lid heb je het recht publicatie van deze opnames te weigeren. Op het inschrijfformulier is hiervoor een optie opgenomen. 

Controle op plaatsing zal met grootste zorgvuldigheid gedaan worden. Mocht je onverhoopt toch gepubliceerd worden, dan kun je een verzoek tot verwijdering indienen bij bestuur van AV34. Jouw gegevens worden zo spoedig mogelijk verwijderd.   

Gebruik bewakingscamera’s op ons terrein

AV34 maakt op haar terrein gebruik van bewakingscamera’s. Opgenomen beelden worden maximaal 7 dagen bewaard en zijn alleen te bekijken door de privacy functionaris.

Opgenomen beelden zullen alleen bekeken worden na constatering van diefstal, vernieling en oneigenlijk gebruik van het terrein.

De baanbeheerders hebben rechten om live in te kunnen kijken om direct actie te kunnen ondernemen bij calamiteiten.  

Uitwisseling van persoonsgegevens buiten AV34

AV34 maakt afspraken met externe verwerkers en sluit hiervoor een verwerkingsovereenkomst af als deze gegevens gaan verwerken.  

Hoelang worden mijn gegevens bewaard? 

Er is op grond van de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. AV34 bepaald zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaren. Hierbij kijken wij naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor bepaalde gegevens bestaat een wettelijke grondslag.

Kan ik zien welke gegevens AV34 van mij verwerkt? 

Door in te loggen via de website van AV34 kun je zien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Door deze optie ligt de plicht om deze gegevens ook actueel te houden bij jou. Hierdoor kunnen wij als vereniging je altijd voorzien van de juiste informatie.  

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht? 

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door AV34 kun je terecht het bestuur van AV34.  

Serviceberichten

Er kunnen handmatige en automatisch gegenereerde serviceberichten door de website of verenigingspakket worden verstuurd. Het is niet mogelijk je uit te schrijven voor deze serviceberichten. AV’34 beschouwt deze berichten als noodzakelijk voor het goed functioneren van onze communicatie.  

Hoe gaat AV34 om met datalekken? 

Ondanks alle geboden zorgvuldigheid en beveiliging, bestaat er altijd de mogelijkheid dat er ongewild  gegevens verloren gaan of buiten AV34 terechtkomen. Dit worden “datalekken” genoemd.

AV34 is verplicht deze datalekken binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen privacy beleid

AV34 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Wijzigingen zullen direct aan de leden gecommuniceerd worden. 

Privacy_Policy Overzicht