Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van AV’34 nodigt u van harte uitaanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering op:

 Dinsdag 23 mei 2017, 20.30 uur in het Clubhuis van AV’34

Agenda

 

1. Opening

 2. Mededelingen & ingekomen stukken

 3. Notulen ledenvergadering van 24 november 2016 + 5 april 2017

 4. Jaarrekening en Balans 2016*

 5. Verslag Kascommissie, benoeming nieuwe kascommissie

 6. Jaarverslagen van verschillende commissies*

 7. Jubilarissen + prijzen

 8. Verkiezing van bestuursleden

Aftredend en niet verkiesbaar : Marianne Dijkgraaf

Voorstel nieuwe secretaris : Erik Westra

Voorstel aankomend bestuurslid TC : Ronald van Ingen

 

9. Rondvraag

10.Samen napraten met een hapje en een drankje

 

* Vanaf 16 mei a.s. te verkrijgen in het clubhuis of digitaal bij het secretariaat.

Nieuws Overzicht