Vertrouwenspersoon

Hoe willen we als sporters met elkaar omgaan ?

Het bestuur van AV 34  wil door middel van gedragsregels een sportieve omgang met elkaar waarborgen en deze regels door iedereen van de club laten uitdragen . We hebben daarom een aantal gedragsregels met elkaar opgesteld waarvan we hopen dat iedereen zich daarin kan vinden en het niet moeilijk zal vinden zich hiernaar te gedragen .

Een van de punten die het bestuur daarin serieus neemt om zelf verantwoording te dragen is het aanvragen van een verklaring van goed gedrag van alle trainers en andere vrijwilligers en  het instellen van vertrouwenscontactpersonen die onder andere het serieus nemen als er zorgen zijn op het gebied van grensoverschrijdend gedrag .

 

De begeleider /coach zal er aktief op toezien dat de onderstaande regels worden nageleefd door iedereen die bij  de sport betrokken is. En neemt in die gevallen waarin de gedragsregels niet  direkt in voorzien de verantwoording om in de geest van de regels te handelen .

Gedragsregels begeleiders en coaches :

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving waarbinnen de sporter  zich veilig kan voelen .
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van machtsmisbruik of sexuele intimidatie tegenover de sporter.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter dit op enige wijze als ongewenst zal ervaren .
 • De begeleider heeft de taak en plicht zich voor zover in zijn vermogen ligt de sporter te beschermen tegen schade en machtsmisbruik van sexuele intimidatie .
 • De begeleider onthoudt zich van oa verbale sexueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook .
 • Sexuele handelingen en sexuele relaties zijn tussen begeleiders en en de jeugdige sporter zijn niet geoorloofd en worden beschouwt als sexueel misbruik.
 • De begeleider zal tijdens trainingsstages , wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals kleedkamer of hotelkamer.

 Gedragsregels voor alle sporters :

 • Respect en acceptatie voor de ander zoals hij of zij is.
 • Niet schelden en of gemene , ongepaste grappen maken
 • Een veilige omgeving voor iedereen waarbij je jezelf kunt zijn en je veilig genoeg voelt om ook anderen te wijzen op een respectvol omgaan met elkaar.
 • Houd rekening met elkaar en elkaars behoefte aan ruimte.
 • Positief opstellen naar elkaar toe en op sportieve wijze met elkaar omgaan

Is een en ander toch niet duidelijk of heb  je het gevoel dat er sprake is van grens overschrijdend gedrag , voel je vrij om contact op te nemen met de vertrouwenscontactpersonen van de vereniging

Marjo van der Vegte
06-15506379

Maarten Nouwen
06 - 12 83 84 61